استخدام در کیان بتون پارسه : ما فکر می کنیم نیروی انسانی یک مجموعه، همانند اعضای بدن آن مجموعه است. بنابراین اولویت با رشد و پرورش است تا تعویض و پیوند.

people222

مرحله 1 از 6 - نحوه آشنایی