آب نما مدرس

احداث آبنمای بزرگراه مدرس

کارفرما: سازمان زیبا سازی شهر تهران

توضیحات: طراحی و اجرای کامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و محوطه سازی آبنما، واقع در بزرگراه مدرس تقاطع همت.