اجرای اتو بانک مشهد، تبریز، ارومیه و مجتمع مهتاب قم

کارفرما: شرکت توسعه و نوآوری شهر