احداث سرای محله ده نارمک (سراج)

کارفرما: شهرداری منطقه چهار تهران