احداث مجتمع مسکونی 18 واحدی، تهران – شهران

کارفرما: وزارت مسکن و شهر سازی