احداث و طراحی (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی)

کارفرما: شرکت قطارهای مسافرتی رجاء