احداث گشتگاه پیاده راه محور مدائن (بازارچه دوم نازی آباد)

کارفرما: سازمان زیبا سازی شهر تهران