باغ نمایش

 

عملیات اجرایی محوطه سازی تپه جنوبی – میانی تکیه و تونل گالری باغ نمایش در محدوده اراضی عباس آباد

کارفرما: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد

توضیحات: این پروژه شامل 17000 متر مربع محوطه سازی، سه آمفی تاتر روباز، تونل گالری (ابنیه سنگین بتنی همراه با متال دک) می باشد و با توجه به محدودیت زمانی کارفرما در مدت دو ماه به انجام رسیده است.