برج 14 طبقه اداری تجاری دربند

احداث برج 14 طبقه اداری تجاری دربند به صورت طرح و ساخت

کارفرما: شخصی

توضیحات: طراحی و ساخت برج 14 طبقه با زیر بنای حدود 000’8 مترمربع و کاربری اداری و تجاری واقع در تهران، خیابان دربند