محوطه سازی باغ هنر در محدوده اراضی عباس آباد

عملیات محوطه سازی باغ هنر و ابنیه پیرامونی در محدوده اراضی عباس آباد

کارفرما: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد