محوطه سازی بیمارستان روزبه

کارفرما: سازمان زیبا سازی شهر