پروژه تجاری-اداری خیابان زاگرس

احداث برج 16 طبقه اداری تجاری زاگرس به صورت طرح و ساخت

کارفرما: شرکت توسعه ساختمان سرمایه

توضیحات: طراحی و ساخت برج 16 طبقه با زیر بنای حدود 000’10 مترمربع و کاربری اداری و تجاری واقع در تهران، میدان آرژانتین