آبنماي بزرگراه مدرس

كارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

مشاور: مهندسین مشاور مآب