پروژه اتوبانك شهر

كارفرما: بانك شهر

مشاور:

كاربري: خدماتي

توضيحات:

با توجه به نياز روز افزون توسعه بانكي در كنار پيشرفت تكنولوژي،  همچنين ارزشمند بودن وقت مراجعين و جلوگيري از ايجاد ترافيك به واسطه پارك خودرو جهت دريافت پول، احداث جايگاهي موسوم به “اتو بانك” به اين معنا كه هر راننده به همراه خودروي خود بدون پياده شدن از خودرو در محل پرداخت پول به مانند عابر بانك حاضر مي شود و پس از انجام عمليات مورد نياز پول خود را دريافت مي كند و جايگاه را ترك مي كند.