پروژه احداث برج مسکونی اوين

كارفرما: آقای محمدی و شرکا

مشاور: مهندسين طرح و تعاون

آدرس: محله اوين

كاربري: مسكوني