پروژه احداث سراي محله ياس

كارفرما: منطقه چهار شهرداري تهران

مشاور: مهندسین مشاور گزینه

كاربري: فرهنگي، اداري