پروژه احداث ورزشگاه سراج

كارفرما: شهرداري تهران

مشاور: مهندسین مشاور گزینه

كاربري: ورزشي، اداري