اطلاعات پروژه

نام پروژه: پروژه محوطه سازي تپه فرهنگستانها
كارفرما: شركت نوسازي اراضي عباس آباد
مشاور:
آدرس: اراضي عباس آباد تهران
كاربري: گردشگري
مساحت زمين:
مساحت ساخت:
سال اتمام پروژه: 1392
توضيحات:
شركت نوسازي اراضي عباس آباد تهران به واسطه رسالت خود مبني بر استفاده از حداكثر ظرفيت هاي موجود اين پهنه، جهت امور گردشگري و رفاه شهروندان، اقدام به تبديل تپه قديمي موجود در اين اراضي به محلي براي گردش و تفريح شهروندان تهراني نموده است. اين تپه به واسطه قرارگيري در ميان ساختمان هاي فرهنگستانهاي زبان و ادب پارسي و علوم،‌ به تپه فرهنگستانها خوانده مي شود. پياده راهي به طول نزديك به 900 متر طول و با منظري 360 درجه در ارتفاع، از قابليت هاي اين محوطه گردشگري مي باشد.