پروژه پياده راه سازي حرم شاه عبدالعظيم

كارفرما: شهرداري تهران

مشاور: مهندسین مشاور هفت شهر

كاربري: عمومي