پروژه پياده راه سازي خيابان 15 خرداد (بازار تهران)

كارفرما: شهرداري تهران

مشاور: مهندسين مشاور شهرسازی عرصه

كاربري: عمومي