پروژه سراي محله قائم

كارفرما: شهرداري منطقه یک تهران

مشاور: مهندسین مشاور نقش پایدار

كاربري: فرهنگي، اداري