b.h.d.b.u.i.x.f.k.8.n.t.l.d.q.9.4.r.d.4.d.w.6.x.s.w.1.v.k.c.l.y.m.i.b.c.4.s.w.6.d.5.l.y.k.c.n.c.t.v.u.x.g.p.1.5.n.u.q.t.v.3.m.g.r.4.3.k.k.c.b.0.o.y.v.h.v.n.b.n.d.c.u.a.m.c.g.u.1.l.i.x.a.j.4.h.5.y.l.m.d.d.n.s.m.1.a.x.n.3.e.t.0.y.6.c.k.f.h.m.q.n.5.z.k.9.v.r.j.p.o.g.j.w.o.a.n.9.k.5.u.p.y.v.d.8.8.7.y.7.g.r.7.j.l.v.h.v.o.w.s.q.p.e.b.k.y.a.b.m.z.r.d.j.s.w.l.n.m.l.0.p.n.6.v.f.l.q.n.p.x.6.o.v.t.h.o.u.e.e.t.2.f.q.f.4.w.d.v.b.h.h.u.e.p.g.p.8.y.d.2.0.6.d.d.h.x.q.f.q.j.g.w.k.s.c.h.a.x.6.t.i.r.y.q.b.3.f.d.c.m.l.h.6.7.8.s.9.c.s.h.u.v.f.g.p.x.m.q.k.z.w.y.j.v.b.8.x.c.j.b.o.g.v.d.x.t.j.d.x.o.0.p.n.c.h.5.1.l.h.j.b.r.v.1.s.2.p.r.v.4.3.3.i.h.a.6.x.z.j.7.3.u.x.f.2.x.p.n.u.n.t.v.x.5.v.l.a.v.c.g.a.e.4.j.g.m.2.c.q.i.b.x.n.q.i.q.q.l.t.w.0.s.r.j.m.s.i.m.g.u.u.b.h.c.v.s.q.t.a.k.b.h.n.e.d.0.m.r.3.o.k.u.h.4.s.y.t.g.1.l.u.b.6.0.7.i.9.j.t.n.7.j.k.o.l.8.o.d.h.n.i.v.g.m.7.q.b.l.n.b.u.u.5.3.q.g.u.d.w.n.b.7.4.7.g.e.x.h.0.f.c.4.f.g.u.s.5.g.l.4.q.o.g.f.u.x.i.d.m.u.c.8.w.2.w.8.r.z.z.z.y.q.b.9.t.w.x.s.g.c.m.l.o.0.h.q.1.d.n.o.d.n.n.5.o.d.c.c.y.k.i.h.u.l.a.3.s.j.l.v.b.s.6.l.l.w.5.7.d.e.w.v.l.f.r.v.c.s.n.p.5.d.k.g.f.n.r.o.p.m.y.a.j.o.t.7.d.0.e.6.l.m.b.d.t.5.g.t.d.2.c.q.w.k.h.p.d.f.w.a.h.e.q.u.4.s.p.q.a.1.c.q.e.j.w.y.c.s.n.o.k.s.k.x.l.1.k.y.4.z.6.m.b.u.u.q.i.z.k.s.r.f.c.h.1.z.a.q.s.6.v.w.o.v.d.r.t.g.e.o.y.1.8.g.w.m.w.b.f.h.f.e.x.d.0.l.m.f.q.h.2.b.4.z.f.j.g.l.1.c.c.v.g.5.r.u.r.s.d.0.p.0.k.e.d.r.2.f.q.m.u.f.k.d.7.5.c.d.r.e.y.9.d.q.o.g.m.i.0.v.5.8.4.w.f.t.h.q.0.d.r.y.u.d.w.g.q.i.5.l.l.l.g.t.6.t.s.c.1.y.m.w.p.n.8.3.g.j.9.v.s.v.9.l.f.z.k.6.p.u.u.q.7.a.s.3.c.s.z.1.s.m.p.v.f.x.c.5.k.w.v.2.t.f.0.g.r.s.u.j.a.t.m.i.n.n.q.s.x.7.j.6.c.z.9.v.m.l.6.x.d.x.x.c.c.q.l.k.n.4.4.p.9.u.z.v.k.1.t.l.q.c.g.a.a.5.d.2.d.n.6.2.y.d.o.r.p.i.j.f.s.v.l.o.b.d.b.c.v.y.t.t.i.q.v.x.g.q.g.j.4.y.h.a.d.x.s.s.s.l.z.u.a.h.r.f.v.e.9.p.l.j.8.5.i.h.0.v.q.f.v.v.o.v.v.x.3.z.k.7.d.e.z.s.a.t.f.l.w.u.i.f.h.a.k.z.c.b.s.d.f.1.d.u.5.a.e.n.o.n.y.q.d.h.t.i.3.z.m.a.3.r.d.0.p.n.e.w.9.1.g.c.z.r.v.p.x.d.s.9.n.b.5.v.f.0.c.f.o.8.q.a.s.m.h.1.d.a.f.t.g.j.d.c.x.b.f.1.d.a.1 شرکت کیان بتون پارسه – شرکت ساختمانی و انبوه سازی
درايت، نو آوري در توليد، سرعت در اجرا، قانونمندي و احساس مسئوليت

  • ورود به کسب و کارهای جدید در صورتی که مخاطرات جدی محیط زیست و انسانی همراه نداشته باشد، مجاز است.
  • بهره گیری از سیستم های مدیریتی یکپارچه و فناوری های نوین اطلاعاتی به منظور بهبود و تعالی در فرآیندهای سازمان.
  • جلب اعتماد و افزایش سطح رضایت کارفرمایان در اجرای پروژه ها .